Montaż

Technologia przewiduje każdorazowe zaprojektowanie przez uprawnionego konstruktora wszystkich połączeń ścian i stropów oraz ewentualnych elementów dodatkowych takich jak belki, słupy, nadproża. Każde połączenie zostaje przeliczone na ścinanie, wyrywanie i nośność elementu montażowego oraz zostaje określona dokładna lokalizacja i rozmieszczenie.

Stosuje się atestowane wkręty do drewna o ściśle określonej wytrzymałości, są one dostosowane do lokalizacji, sposobu i głębokości wkręcenia, kąta wkręcenia, zagęszczenia i przewidzianych działających obciążeń. Elementami uzupełniającymi są łączniki typu kątowego, płaskowniki oraz śruby przelotowe.
Aby przewidziane łączniki nie wystawały ze ściany i aby zapewnić im możliwie osiowe łączenie ścian stosuje się frezowania punktowe pod wkręty i frezowania podłużne pod łączniki dokręcane do powierzchni elementu.

Połączenia przewidywane są jako działające we wszystkich kierunkach oraz wzajemnie się klinujące zarówno w łączeniu ścian między sobą, jak i stropów i ścian ze stropami.


Dodatkowe elementy konstrukcyjne

Z powodu łatwości obróbki i łączenia drewna z innymi materiałami dla uzyskania większych rozpiętości konstrukcyjnych, wsporników i innych rozwiązań architektonicznych uzupełnia się konstrukcję systemową o elementy z drewna tzw. krawędziaki, drewna klejonego lub stali.

Istnieją nieograniczone możliwości zastosowań elementów dodatkowych, począwszy od belek i słupów po wsporniki i układy rozciągane. Konstrukcja dachu również jest uważana jako element składowy konstrukcji całego budynku w którym ściany i stropy wykonano w technologii MHM. Konstruktor wykorzystuje elementy więźby takie jak płatwie, czy deskowanie połaci, do usztywnienia całości budynku co ma znaczący wpływ na obniżenie wydatków poprzez redukcję dublujących się wzmocnień czy usztywnień.


Transport

Logistyka to bardzo złożony temat. Wymaga się prędkości wykonania zlecenia, terminowości i obniżenia kosztów. Na sposób załadunku, sposobu przewiezienia na plac budowy oraz rozładunku i montażu ma wpływ wiele zmiennych. Wymienić można m.in.: wielkość elementów, odległość budowy od fabryki, specyfikę miejsca budowy, możliwości przejazdowe sprzętu np. nośność drogi, wysokość linii energetycznej, dostępność dźwigu itp.

Każdorazowo wszystkie zależności są analizowane i wybierana jest najlepsza opcja gwarantująca sprawne i rzetelne wykonanie zlecenia.


Wymagania podstawy budynku

Posadowienie ścian MHM wymaga zastosowania pewnej, niezmiennej geometrycznie podstawy. Taką podstawę gwarantuje żelbetowa płyta fundamentowa lub specjalnie przygotowany strop żelbetowy.

Płyta fundamentowa powinna być dokładnie wypoziomowana. Należy sprawdzić czy płyta fundamentowa posiada zaplanowane wymiary i wysokości przygotowane pod montaż paneli ściennych. Powierzchnia płyty żelbetowej w miejscach przewidywanego osadzania ścian powinna być oczyszczona z zabrudzeń, następnie wygładzona i wyrównana zaczynem cementowym. Pod wszystkimi ścianami musi być wykonana izolacja przeciwwilgociowa. W celu zabezpieczenia ścian zewnętrznych przed wodą rozbryzgową i wilgocią poziom wykonanej górnej powierzchni płyty żelbetowej powinien znajdować się co najmniej 40 cm powyżej projektowanego poziomu terenu lub też powinny być zabezpieczone inną metodą wskazaną przez projektanta.

Jako podstawę do zamontowania ściany parteru używa się desek modrzewiowych o grubości 4cm, lub krawędziaków modrzewiowych o wymiarach 10×13,8cm.
Deski montażowe lub krawędziaki należy wypoziomować poprzez rozpoczęcie od najwyższego punktu nierówności na płycie betonowej. W pierwszej kolejności układa się deski montażowe pod ściany zewnętrzne. W celu uzyskania kątów prostych sprawdza się czy długości przekątnych są sobie równe. Deskę montażową mocuje się do podłoża za pomocą śrub kotwiących do betonu i drewna, złącz kątowych oraz blach. Rozstaw, rodzaj, głębokość zakotwienia i średnica śrub montuje się zgodnie ze statyką i rysunkami wykonawczymi.
Zdarza się że płyta fundamentowa jest niedostatecznie wypoziomowana.

Wykorzystuje się w tym celu uzupełnienie przestrzeni pod deska startową z wykorzystaniem zaprawy pęczniejącej. Zaprawa ekspansywna ma za zadanie wypełnić szczelnie ewentualną pustą przestrzeń między płytą żelbetową a elementem ściennym. Umożliwi to równomierny rozkład naprężeń ze ścian na płytę fundamentową.


Składanie

Składanie budynku odbywa się w sposób profesjonalny poprzez wykwalifikowane ekipy ciesielskie mające doświadczenie w realizacjach w technologii MHM oraz z nadzorem wykonawczym producenta.

Czas montażu elementów ściennych i stropowych uregulowany jest poprzez zasady wiedzy technicznej i przepisy. Nad pracami czuwa kierownik budowy zatrudniony przez Inwestora.

Realizacja przebiega zgodnie z wytycznymi kierownika budowy – plan BIOZ, oraz wg instrukcji montażu, a w razie konieczności w trakcie Nadzorów Autorskich konstruktora i architekta.

Wszystkie elementy składowe montowane są bez generowania opóźnień wykonawczych.

Prace prowadzi się w czasie wolnym od opadów atmosferycznych, nie dopuszczając do nadmiernego zmoknięcia konstrukcji.
Ściany montuje się zaczynając od narożników budynku według numeracji dostarczonej z projektem konstrukcji budynku oraz rysunkami montażowymi. Każdy element ścienny posiada opis indentyfikacyjny zawierający numer montażowy. Elementy ścienne MHM zabezpiecza się przed przewróceniem przy użyciu obrotowej podpory. Następnie w dolnej części element dociska się do belki montażowej. Elementy stropowe zabezpiecza się przed uszkodzeniem w trakcie prac montażowych i warunkami pogodowymi (śnieg, deszcz). Ścianę ustawia się w docelowym położeniu za pomocą dźwigu, dokładnie wypoziomowuje i sprawdza ewentualne odchyłki poziomicą w trzech kierunkach elementu. Prawidłowo wypoziomowaną ścianę łączy się z płytą fundamentową za pomocą złączy zawartych w rysunkach montażowych. Kolejne elementy umieszcza się za pomocą dźwigu jak najbliżej położenia ostatecznego. W celu dokładnego dopasowania następnego elementu do już zamontowanego korzysta się ze specjalnych ścisków stolarskich. Wszystkie elementy ścienne łączymy ze sobą zgodnie z rysunkami montażowymi (połączenia: pionowe, poziome, narożne, do płyty fundamentowej, stropu, do nadproży oraz innych elementów konstrukcyjnych).

Montaż elementów stropowych wykonuje się przy użyciu dźwigów. Stropy montuje się zaczynając od narożników budynku – według numeracji dostarczonej z projektem konstrukcji budynku oraz rysunkami montażowymi. Każdy element stropowy posiada opis indentyfikacyjny zawierający numer montażowy. Elementy stropowe zabezpiecza się przed uszkodzeniem w trakcie prac montażowych i warunkami pogodowymi (śnieg, deszcz). Element stropowy ustawiony w docelowym miejscu za pomocą dźwigu dokładnie wypoziomowuje sięi sprawdza ewentualne odchyłki poziomicą na trzech kierunkach elementu. Poszczególne elementy stropowe skręca się do elementów ściennych oraz ze sobą za pomocą wkrętów zgodnie z projektem konstrukcji budynku oraz rysunkami montażowymi. Kolejne elementy stropowe umieszcza sie za pomocą dźwigu jak najbliżej położenia ostatecznego. W celu dokładnego dopasowanie następnego elementu do istniejącego korzysta się ze specjalnych ścisków stolarskich , podpór lub innych elementów pozwalających na wyrównanie poziome i pionowe. Wszystkie elementy stropowe łączy się ze sobą zgodnie z rysunkami montażowymi (połączenia: pionowe, poziome, skośne, ścienne, do nadproży oraz innych elementów konstrukcyjnych).


Instalacje

Instalacje (przygotowane bruzdowania)

W trakcie produkcji ścian MHM istnieje możliwość jednostronnego bruzdowania ściany pod instalacje wewnętrzne. Używa się różnych głębokości i średnic w zależności czy bruzdowanie będzie używane do instalacji wod-kan, elektrycznej czy będzie to lokalizacja puszek elektrycznych do elementów wyposażenia elektrycznego pomieszczeń. Wszelkie instalacje elektryczne prowadzi się w peszlach ochronnych.

Wykonanie bruzdowań pod instalacje pozwala skrócic czas realizacji, obniżyć koszty wykonania instalacji i wykonać prace sucho i czysto, bez generowania dodatkowego brudu i kurzu w trakcie budowy.

Lokalizacja wszystkich bruzdowań zostaje określona na etapie architektonicznego wielobranżowego projektu wykonawczego i naniesiona we wszystkich etapach przygotowawczych do produkcji elementu ściennego.

W przypadku zmiany lokalizacji elementu wyposażenia, lub dodaniu nowego istnieje możliwość wykonania go na budowie przy wykorzystaniu bruzdownic lub frezarek ciesielskich.